Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Dienstverlening

Artikel 2 - Beschikbaarheid en dienstverlening

Artikel 3 - Gedrag van consumenten

Artikel 4 - Klachten over deelnemers

Artikel 5 - Bescherming peroongegevens

Artikel 6 - Aansprakelijkheid 

ARTIKEL 1 - DIENSTVERLENING 1. De dienstverlening van de Datingsite bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere Deelnemers in contact te komen of uit het online matchen van Deelnemers die op grond van door de Datingsite vastgestelde indicatoren goed bij elkaar passen. De Datingsite geeft op haar website een globaal inzicht in deze indicatoren. 2. De Datingsite geeft geen garantie op succes of op een relatie. 3. De Datingsite is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. Ze geeft vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijke voorlichting over de tarieven, de automatische verlenging van het lidmaatschap, de voorwaarden en de mogelijkheden van de Website zodat de Consument een goede inschatting kan maken van het aanbod. 4. De Datingsite kan aanvullende eisen stellen aan Consumenten die van de dienstverlening gebruik willen maken. Denk aan eisen voor de minimale of maximale leeftijd, opleiding en gewenst type relatie. Deze eisen worden op de Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap duidelijk vermeld. De aanvullende eisen worden alleen gesteld om de doelgroep van de desbetreffende Datingsite af te bakenen en de kans op succes, een date of een match, te vergroten. De aanvullende eisen mogen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden of de Thuiswinkelvoorwaarden. 5. Op [naam Datingsite] worden de volgende aanvullende eisen gesteld: - Minimale leeftijd [in te vullen door Datingsite; minimaal 16 jaar]. [Aanvullende eisen per Datingsite] 6. De mogelijkheid tot het in contact treden met Deelnemers kan aan voorwaarden zijn gebonden, bijvoorbeeld de voorwaarde van het afnemen van een betaald Lidmaatschap. De Datingsite informeert de Consument vóór het aangaan van het Lidmaatschap over de voorwaarden waaronder Deelnemers met elkaar in contact kunnen treden en over welke groep Deelnemers welke berichten wel of niet ontvangen. 7. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van Lidmaatschapsgeld, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. De Datingsite geeft hierover heldere informatie op haar Website vóór het aangaan van het Lidmaatschap. 8. De Datingsite kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de Deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via de Website beschikbaar stellen. 4 9. De Datingsite is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Deelnemers tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de Website.

ARTIKEL 2 – BESCHIKBAARHEID DIENSTVERLENING 1. De Datingsite spant zich in om de dienstverlening aan Consumenten zonder storingen te laten verlopen. De Datingsite kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten. 2. Als er onderhoud aan de Website wordt verricht dan zal de Datingsite dit zoveel mogelijk vooraf aankondigen en de overlast hiervan zoveel mogelijk beperken.

ARTIKEL 3 - GEDRAG VAN CONSUMENTEN 1. Het is de Consument niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om: − bedreigende taal te gebruiken naar Deelnemers of naar de Datingsite; − onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen; − teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. [Desgewenst aan te vullen door Datingsite] 2. Het is de Consument bovendien niet toegestaan om: − onwaarheden in het profiel te vermelden; − gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden; − meerdere profielen per persoon in te vullen; − commerciële informatie te verspreiden; − schade of hinder aan andere Deelnemers of de Datingsite toe te brengen; − racistische of aanstootgevende uitingen te doen; − informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende Deelnemer; − inloggegevens aan derden te geven, deze zijn strikt persoonlijk. [Desgewenst aan te vullen door Datingsite] 3. Als een Consument handelt in strijd met het gestelde artikel 3.1 of 3.2 kan de Datingsite het Lidmaatschap van de Consument opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. De Datingsite stelt de Consument op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. 4. De Consument accepteert dat de Datingsite als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

ARTIKEL 4 - KLACHTEN OVER DEELNEMERS; MISLEIDING 1. Als een Datingsite een klacht ontvangt over een Deelnemer, onderzoekt hij deze klacht en neemt hij zonodig gepaste maatregelen. De Datingsite spant zich in om profielen van Consumenten die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere Deelnemers te verwijderen, aan te passen of te blokkeren. 2. De Datingsite spant zich in om Consumenten te wijzen op mogelijke misleiding door Deelnemers op de Datingsite. Op de Website zelf wordt gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

ARTIKEL 5 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. Op het gebruik van de Datingsite zijn de Privacyvoorwaarden van de Datingsite van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Consument worden verwerkt. De Datingsite houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving. 5 2. Als er bij de Datingsite een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere Deelnemers ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder dan is de Datingsite gerechtigd om kennis te nemen van de via de Datingsite tussen Deelnemers uitgewisselde gegevens. De Datingsite werkt dit nader uit in de Privacyvoorwaarden.

ARTIKEL 6 - AANSPRAKELIJKHEID 1. De Datingsite is tegenover Consumenten aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de Datingsite. 2. De Consument is tegenover de Datingsite aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Consument in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de Consument kan worden toegerekend.